Competențe

Litigii

Dreptul obligațiilor. Contracte

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații asigură asistență juridică și reprezentare persoanelor fizice, asociațiilor și fundațiilor în litigii privind starea civilă, filiația, relațiile de căsătorie, relațiile patrimoniale dintre soți, moștenirea, antecontractele de vânzare-cumpărare, contractele de vânzare-cumpărare, donații, împrumuturi, închiriere etc., încheiate între persoane fizice.

Asigurăm asistență juridică și reprezentare în litigii între profesioniști având ca obiect organizarea și funcționarea activităților adunărilor generale și a consiliilor de adminsitrație ale societăților comerciale, anularea hotărârilor acestora, încheierea și modificarea contractelor de administrare a socităților comerciale.

Oferim asistență juridică și reprezentare în litigii între profesioniști având ca obiect executarea, modificarea sau anularea contractelor încheiate de aceștia.

Câteva cazuri semnificative:

 • asistență juridică și reprezentare într-un proces de partaj care a implicat drepturi dobândite de către foștii soți în calitatea lor de acționari la societățile comerciale înființate în timpul căsătoriei;
 • asistență juridică și reprezentare într-un litigiu de anulare a unui antecontract de vânzare-cumpărare ce a avut ca obiect terenul preconizat a fi folosit de un dezvoltator imobiliar;
 • asistență juridică și reprezentare într-un litigiu dintre moștenitori și custodele testamentar privind custodia unei case memoriale a unui artist și drepturile de proprietate asupra tablourilor pictate de acesta;
 • asistență juridică și reprezentare în proceduri de arbitraj comercial internațional a unei societăți comerciale importatoare de petrol privitor la pretenții izvorâte din contracte de furnizare a produselor petroliere;
 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți comerciale din domeniul construcțiilor de nave maritime în litigii privind executarea contractelor;
 • asistență juridică și reprezentarea autorității competente în litigiile impuse de monitorizarea activităților post-privatizare a societăților comerciale;
 • asistență juridică și reprezentarea uneia dintre cele mai mari societăți comerciale din domeniul importului de țiței în contractele încheiate cu rafinăriile;
 • asistență juridică și reprezentarea a uneia dintre cele mai mari societăți comerciale din domeniul antreprizei de construcții industriale în străinătate, privind litigiile generate de emiterea și executarea scrisorilor de garanție bancară;
 • asistență juridică și reprezentarea societăților comerciale din domeniul petrochimiei în contractele încheiate cu furnizorii de gaze naturale;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii dintre o societate comercială producătoare de energie și managerii acesteia;
 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți comerciale în litigii privind executarea contractelor de furnizare a energiei electrice;
 • asistență juridică și reprezentare a unor societăți comerciale în litigii privind exploatarea fermelor piscicole;
 • asistență juridică și reprezentare a dezvoltatorului imobiliar în litigii privind executarea contractelor din domeniul construcțiilor de locuințe situate în ansambluri rezidențiale;
 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți comerciale din domeniul distribuției de produse petroliere cu privire la contracte de distribuție.

Drepturi reale. Dreptul de proprietate

Avocații SCPA Florea Gheorghe și asociații au contribuit la elaborarea unei practici administrative și jurisdicționale coerente privind aplicarea legislației privind fondul funciar și restituirea proprietății preluate de stat privind proprietăți agricole, fonduri silvice, inclusiv cele care au aparținut obștilor de moșneni din Subcarpații Meridionali, exploatarea corespunzătoare a fondului piscicol, atribuirea drepturilor de concesiune cu privire la exploatarea carierelor de marmură și piatră, exploatarea rețelei de transport a produselor petroliere.

Avocații SCPA Florea Gheorghe și asociații au pus bazele unei practici jurisdicționale unitare în materia acțiunilor privind anularea actelor de preluare abuzivă a imobilelor și de restituire a acestora de către stat, inclusiv a acelor imobile aflate în evidența societăților comerciale constituite prin reoganizarea fostelor întreprinderi de stat, ulterior privatizate.

Câteva cazuri reprezentative:

 • asistență juridică și reprezentare a moștenitorilor fostelor familii domnitoare ale Țării Românești și ale Moldovei, în litigii privind restituirea în natură a palatelor și conacelor confiscate de stat;
 • asistență juridică și reprezentare a moștenitorilor familiei unui fost premier al României interbelice privind restituirea în natură a domeniului de proprietate imobiliară preluat abuziv de stat înainte de 1945;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii pentru restabilirea proprietăților bisericilor și mănăstirilor din Transilvania;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii privind ansambluri rezidențiale nou construite de dezvoltatori imobiliari și fonduri de investiții imobiliare;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii privind delimitarea domeniului de proprietate publică între județe și între localități ale aceluiași județ;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii privind furnizarea utilităților pentru ansamblurile rezidențiale în curs de construire.

Dreptul proprietății intelectuale. Concurență neloială

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații au o îndelungată și bogată experiență în soluționarea litigiilor privitoare la mărci și alte semne distinctive utilizate în comerț, desene și modele industriale, brevete de invenție, nume de domeniu (proceduri UDRP), secrete comerciale.

Desfășurăm o activitate semnificativă pentru apărarea și exploatarea comercială a drepturilor de autor asupra creațiilor intelectuale originale (scrieri literare, compoziții muzicale, programe de calculator, opere fotografice, opere de arhitectură, opere cinematografice, opere dramatice), drepturi ale artiștilor interpreți și executanți, drepturile producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale.

Acționăm eficient pentru a stopa încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online, prin intermediul platformelor de comercializare, socializare și informare.

Acționăm în fața instanțelor judecătorești de toate gradele, Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA), Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), Oficiului pentru proprietatea intelectuală a Uniunii Europene (EUIPO), Centrului de Mediere și Arbitraj din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO).

Clienții noștri variază de la cunoscuți producători de bunuri de consum și electronice până la companii alimentare și companii de produse de lux.

Câteva din cazurile de referință au vizat:

 • reprezentarea unei reputate societăți multinaționale producătoare auto într-un litigiu privitor la pretenții bănești de ordinul milioanelor de Euro, formulate împotriva sa de un inventator, fost salariat al societății;
 • asistență juridică și reprezentarea unei societăți comerciale din domeniul comerțului cu produse electronice în litigii de concurență neloială prin atragere de angajați și încălcarea secretului comercial prin accesul ilegal la sistemul electronic de gestiune;
 • asistență juridică a unui organism de gestiune colectivă în proceduri de arbitraj organizate de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) pentru finalizarea Metodologiilor de colectare a redevențelor datorate;
 • reprezentarea unei societăți române din industria alimentară în litigii privind o presupusă încălcare a mărcii unei binecunoscute societăți multinaționale producătoare de produse lactate;
 • asistență juridică și redactare de acte de procedură pentru o asociație profesională națională de interes public într-un litigiu privind anularea înregistrării denumirii sale de către un terț;
 • reprezentarea autorilor de tratate de specialitate în litigii privind presupuse fapte de plagiat și încălcare a drepturilor de autor.

Dreptul concurenței. Antitrust

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații oferă asistență juridică și reprezentare în procedurile de investigare a practicilor anticoncurențiale pe piața națională și pe piața Uniunii Europene de către Consiliul Concurenței și de către Comisia Europeană (DG Concurență) cu privire la: acorduri de tip orizontal (carteluri), restrângeri ale concurenței prin acorduri de tip vertical (acorduri de distribuție exclusivă și selectivă, contracte de franciză, licență de marcă, licență de brevet etc.), abuz de poziție dominantă pe piață și în procedurile de anulare a deciziilor de sancționare a practicilor anticoncurențiale.

Câteva cazuri semnificative:

 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți multinaționale din domeniul exploatării apelor minerale în proceduri de anulare a deciziei de sancționare a unui acord vertical;
 • asistență juridică și reprezentare a unei întreprinderi furnizoare de energie electrică în proceduri de anulare a deciziei de sancționare a unui cartel;
 • asistență juridică și reprezentare a unei întreprinderi din industria agroalimentară în proceduri de anulare a deciziei de sancționare a unui acord de tip vertical.

Drept administrativ

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații asigură asistență juridică și reprezentare în litigii privind cererile de suspendare a executării și de anulare a actelor administrative în toate etapele procesuale.

Câteva cazuri reprezentative:

 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți multinaționale în domeniul construcțiilor termoenergetice și a unor modificări ale instalațiilor din domeniul termoenergetic în raport de standardele de protecție a mediului în litigii privind achiziția publică relativă la adaptarea termocentralelor pe cărbune;
 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți multinaționale din domeniul construcțiilor de diguri de larg în litigii privind achiziția publică a unor lucrări de extindere a plajelor din Constanța;
 • asistență juridică și reprezentare a unor societăți comerciale din domeniul industriei petrochimice în litigii privind anularea Hotărârilor de Guvern relative la producția și comercializarea de gaze pentru consum industrial;
 • asistență juridică și reprezentare din domeniul îmbutelierii apelor minerale privind anularea Hotărârilor de Guvern de stabilire a redevențelor;
 • asistență juridică și reprezentare în litigii privind anularea certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate emise pentru societățile privatizate.

Drept fiscal

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații asigură asistență juridică și reprezentare în litigii privind aplicarea reglementărilor din domeniul impozitelor directe și indirecte, verificarea legalității și temeiniciei actelor de control fiscal, ori a celor întocmite de autoritățile vamale.

Câteva cazuri relevante:

 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți comerciale în domeniul importului și exportului de produse petroliere privind aplicarea reglementărilor privind asigurarea rezervelor de resurse pe perioada de iarnă și acordarea facilităților fiscale corespunzătoare;
 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți comerciale privind regimul vamal al importurilor de programe de calculator;
 • asistență juridică și reprezentare în domeniul regimului fiscal aplicabil societăților cu capital străin care beneficiază de facilitățile acordate prin lege investitorilor străini;
 • asistență juridică și reprezentare a unui organism de gestiune colectivă privind regimul fiscal aplicabil activităților economice specifice;
 • asistență juridică și reprezentare a unei societăți comerciale multinaționale din industria cosmetică cu privire la regimul fiscal aplicabil practicilor comerciale specifice.

Dreptul muncii și securității sociale

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații au o bogată experiență în soluționarea litigiilor privind încetarea raporturilor de muncă, angajarea răspunderii patrimoniale a angajaților, modificarea raporturilor de muncă, reintegrarea în postul anterior deținut și acordarea de daune patrimoniale după reintegrare, stabilirea și modificarea deciziilor de pensionare etc.

Câteva cazuri relevante:

 • reprezentarea unei societăți multinaționale în litigii privind anularea deciziilor de desfacere a contractelor de muncă în urma reorganizării activității societății;
 • reprezentarea angajaților unei instituții de interes public în proceduri subsecvente concedierii colective;
 • asistență juridică și reprezentare în procedura de punere în executare a hotărârilor judecătorești de reintegrare în posturile deținute și de plată a despăgubirilor unui număr mai mare de angajați ca urmare a anulării dispoziției de concediere colectivă;
 • asistență juridică și reprezentare în conflicte de muncă privind revendicări salariale.

Consultanță

Dreptul obligațiilor. Contracte

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații asigură asistență juridică și reprezentare persoanelor fizice, asociațiilor și fundațiilor privind starea civilă, filiația, relațiile de căsătorie, relațiile patrimoniale dintre soți, moștenirea și contractele încheiate între persoane fizice.

Oferim servicii de consultanță juridică privind înființarea și funcționarea societăților comerciale, elaborarea proiectelor, negocierea și încheierea contractelor comerciale, investigarea și elaborarea procedurilor de modificare și adaptare a contractelor comerciale în raport de modificarea condițiilor socio-economice avute în vedere la încheierea acestora, analiza oportunității juridice a inițierii negocierilor sau a litigiilor privind derularea contractelor comerciale și monitorizarea disciplinei contractuale.

Câteva cazuri reprezentative:

 • asistență juridică în proiectul de organizare a activității de exploatare a izvoarelor minerale și de îmbuteliere a apei minerale;
 • asistență juridică în proiecte de finanțare a investițiilor în domeniul exploatării resurselor minerale;
 • asistență juridică în procedura de achiziție a activelor unei importante societăți comerciale din domeniul industriei alimentare de către o societate multinațională;
 • asistență juridică în proiectul de reorganizare a unei societăți comerciale din domeniul agricol;
 • asistență juridică în proiectul de divizare a unei societăți comerciale cu capital străin din domeniul zootehnic.

Drepturi reale. Dreptul de proprietate

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații acordă consultanță juridică cu privire la verificarea regimului juridic al actelor de proprietate pregătite pentru operațiuni juridice de vânzare-cumpărare, închiriere, donații și de realizare a proiectelor de dezvoltare imobiliară.

Câteva proiecte relevante:

 • consultanță cu privire la clarificarea regimului juridic al rețelelor de transport de gaze, energie electrică, produse petroliere;
 • printre primii care au acordat consultanță în domeniul dreptului urbanismului și al protecției dreptului de proprietate în raport cu încălarea regulilor privind protecția mediului;
 • consultanță cu privire la regimul juridic al drepturilor reale deținute de societăți comerciale privatizate asupra activelor comerciale reprezentate de terenuri și construcții;
 • asistență juridică acordată unor societăți naționale și multinaționale (dezvoltatori imobiliari și fonduri de investiții) în legătură cu realizarea unor proiecte de construcții cu destinație de locuință și birouri;
 • asistență juridică pentru exploatarea imobilelor proprietatea unor fundații și asociații de interes și uilitate publică;
 • consultații pentru inițierea procedurilor administrative și reprezentarea în fața comisiilor de aplicare a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar și a Legii nr. 1/2000;
 • pregătirea, inițierea și monitorizarea procedurilor administrative de aplicare a legislației privind sistemul reparațiilor pentru preluări abuzive ale imobilelor.

Dreptul proprietății intelectuale. Concurență neloială

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații oferă asistență juridică și reprezentare în proceduri de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și a mărcilor naționale, europene și internaționale, inclusiv: căutări anterioare privind eventuale conflicte cu drepturi anterioare, redactarea descrierilor de bunuri și servicii adecvate nevoilor afacerii fiecărui client, consiliere privind strategia portofoliului de desene, mărci și de alte semne distinctive utilizate în activitatea comercială, precum nume de domeniu, embleme, nume comerciale.

Oferim asistență juridică în negocierea și redactarea contractelor de exploatare a drepturilor de proprietate industrială și intelectuală: contracte de editare, contracte de licență, contracte de cesiune, contracte de reprezentare teatrală și execuție muzicală etc.

Avem o bogată experință în soluționarea amiabilă a diferendelor în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

Câteva din cazurile relevante:

 • soluționarea amiabilă a unui litigiu născut în urma destrămării unei binecunoscute trupe rock cu privire la exploatarea în continuare a operelor muzicale, denumirile celor două trupe rezultate și reprezentarea grafică a denumirilor, ulterior înregistrate ca mărci;
 • asistență juridică și reprezentare pentru soluționarea amiabilă a unui litigiu cu privire la numele de domeniu al unei binecunoscute societăți care comercializează online produse de încălțăminte;
 • asistență juridică și reprezentare a unei binecunoscute societăți hoteliere pentru stingerea litigiului având ca obiect colectarea de redevențe de către un organism de gestiune colectivă pentru exploatarea operelor muzicale în scop ambiental;
 • stingerea unui litigiu cu privire la drepturi de autor asupra unui program de calculator, în vederea continuării exploatării comerciale a drepturilor de către ambele părți;
 • asistență juridică și reprezentare a unei cunoscute case de producții pentru stingerea unui litigiu cu privire la drepturi morale și patrimoniale de autor asupra operelor fotografice descărcate de pe Internet.

Dreptul concurenței. Antitrust

Imperativul menținerii liberei concurențe pe piață impune întreprinderilor să cunoască regulile aplicabile activităților economice, pentru a lua decizii economice raționale și avantajoase, care să asigure totodată respectarea intereselor partenerilor comerciali și ale consumatorilor.

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații oferă asistență juridică cu privire la probleme de dreptul concurenței în activitatea economică curentă a întreprinderilor prin: evaluarea riscurilor de încălcare a dreptului concurenței prin contracte încheiate cu întreprinderi concurente și neconcurente (contracte de distribuție exclusivă, de franciză, de furnizare etc.); evaluarea riscurilor de încălcare a dreptului concurenței prin practici economice unilaterale; stabilirea strategiilor de evitare a încălcării dreptului concurenței; implementarea unor programe concrete de conformare la cerințele legii.

Asistăm juridic clienții în situațiile în care Consiliul Concurenței a declanșat o investigație pe piața pe care aceștia își desfășoară activitatea economică.

Câteva cazuri relevante: 

 • asistență juridică și reprezentare în fața Comisiei Europene, DG Concurență, a unui organism de gestiune colectivă, în proceduri de investigare a faptei de abuz de poziție dominantă din perspectiva dreptului european al concurenței;
 • asistență juridică privind investigația realizată de Consiliul Concurenței pe piața en-gros a produselor alcoolice.

Drept administrativ

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații oferă asistență juridică cu privire la participarea în proceduri de achiziție publică, încheierea de acte de concesiune, de închiriere și de asociere pentru exploatarea bunurilor ce aparțin domeniului public.

Oferim consultanță juridică pentru elaborarea proiectelor și aprobarea actelor administrative cu caracter normativ sau individuale de către instituții publice, interpretarea și aplicarea actelor administrative, suspendarea executării acestora, efectele imediate și de perspectivă ale actelor administrative cu care se confruntă agenții economici interesați sau personele fizice.

Asistăm juridic în proceduri de inițiere a obținerii autorizațiilor, acordurilor și avizelor prevăzute de lege.

Drept fiscal

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații acordă asistență juridică pentru identificarea soluțiilor corecte privind interpretarea și aplicarea legislației fiscale în corelare cu legislația contabilă și legislația din domeniul dreptului muncii.

Câteva cazuri relevante:

 • consultanță juridică acordată unei societăți din domeniul exploatării comerciale a unor resurse minerale privind corelarea tratamentului contabil cu tratamentul fiscal al activităților economice desfășurate;
 • asistență juridică a unei societăți comerciale multinaționale din domeniul controlului cantitativ și calitativ al exportului și importului de produse petroliere, în vederea pregătirii actelor și pe durata inspecțiilor fiscale.

Dreptul muncii și securității sociale

Avocații SCPA Florea Gheorghe și Asociații dețin o bogată cauzistică privind conceperea regulamentelor de organizare și funcționare a activității defășurate de angajator, conceperea, actualizare și eficientizarea organigramelor, a statelor de funcțiuni și a fișelor de posturi, organizare activității de evaluare a personalului angajat, evidența și pregătirea dosarelor personale ale salariaților în vederea formalităților de transfer sau prealabilă și ulterioară încetării raporturilor de muncă.

Din experiența relevantă amintim:

 • asistență juridică a societăților comerciale pentru elaborarea procedurilor privind pregătirea regulamentelor disciplinare și aprobarea acestora de către organele competente;
 • asistență juridică acordată unor autorități și instituții publice privind adaptarea statutului funcționarului public la regulamentele de organizare și funcționare;
 • asistență juridică privind derularea procedurilor disciplinare.